REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 99NET („REGULAMIN”)

OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego 99NET  (dalej „Sklep Internetowy

99NET”) prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).

Korzystanie ze Sklepu Internetowego 99NET oznacza, że użytkownik strony dalej („Użytkownik”) akceptuje

niniejszy Regulamin. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje niniejszego Regulaminu, nie powinien korzystać ze

Sklepu Internetowego 99NET.

Administrator

Administratorem Sklepu Internetowego 99NET działającego pod domeną www.sklep.99NET.pl jest 99NET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzka 42 lok. 19, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000749403, NIP: 7010864303, REGON: 381343673, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (dalej „Administrator”).

Korzystanie z witryny Sklepu Internetowego 99NET

1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego 99NET, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego

99NET oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer,

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,

b. aktywne Konto Klienta (zdefiniowane w „Standardowych Warunkach Sprzedaży”).

2. Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego 99NET zgodnie z jego

przeznaczeniem.

3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć

na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego 99NET, w tym w szczególności od jakiegokolwiek

ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego 99NET lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania

treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego 99NET do celów

innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach

internetowych Sklepu Internetowego 99NET jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub

promocyjnej.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wprowadzanie zmian, odtwarzanie lub publikowanie materiałów

zawartych na stronie Sklepu Internetowego 99NET w jakikolwiek sposób oraz wykorzystywanie lub

dystrybuowanie ich w dowolnym celu publicznym lub handlowym jest niedozwolone.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu

Internetowego 99NET spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub przez

niekompatybilność Sklepu Internetowego 99NET z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

6. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronie Sklepu Internetowego 99NET, w szczególności prawa

autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego 99NET, znaki towarowe Administratora oraz producentów

prezentowanych w ramach Sklepu Internetowego 99NET towarów i usługodawców, wchodzące w ich skład

elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności

intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi, ich właścicielom, lub podmiotom, z

którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

7. Dostęp do Sklepu Internetowego 99NET, przeglądanie oferty produktowej, składanie zamówień przez

Użytkownika na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego 99NET możliwe jest po

zarejestrowaniu się, tj. zgodnie z postanowieniami Standardowych Warunków Sprzedaży, dostępnych na

stronie, www.sklep.99net.pl

Rejestracja

1. Proces rejestracji w Sklepie Internetowym 99NET opisany został w Standardowych Warunkach Sprzedaży.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym 99NET, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego

99NET, są nieodpłatne.

3. Logowanie do Sklepu Internetowego 99NET odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania loginu oraz

hasła Klienta otrzymanych od Administratora. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po

zalogowaniu się do Konta Klienta.

4. Klient, który ma zarejestrowane Konto Klienta, może korzystać z wszystkich dostępnych funkcjonalności

Sklepu Internetowego 99NET, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu

Internetowego 99NET.

5. Administrator uprawniony jest do zablokowania Konta Klienta w przypadku, gdy podane przy rejestracji Konta

Klienta dane są nieprawdziwe, wprowadzają w błąd, a także jeżeli działanie Klienta lub osób działających w

jego imieniu w ramach Sklepu Internetowego 99NET naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób

trzecich, postanowienia niniejszego Regulaminu lub umowy zawartej pomiędzy Klientem a 99NET. O zamiarze

zablokowania Konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie

zarejestrowany w Sklepie Internetowym 99NET.

Procedura składania i realizacji zamówień

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego 99NET stanowią zaproszenie do

zawarcia umowy sprzedaży.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego 99NET:

a) są cenami netto i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy, informacje na temat kalkulowania kosztów dostawy dostępne

są u opiekunów handlowych i podawane są przy składaniu zamówienia.

3. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego 99NET przez 7

(siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę poprzez stronę Sklepu Internetowego

99NET lub kontaktując się z dedykowanym opiekunem handlowym.

Dane i materiały wysyłane przez Klienta i Użytkowników

1. O ile 99NET udostępni taką funkcjonalność, wszelkie materiały, informacje lub inne komunikaty („Komunikaty“)

wysyłane lub publikowane na stronie przez jej Użytkowników, w tym Klienta, Sklepu Internetowego 99NET nie

są uważane za poufne lub zastrzeżone. Administrator nie ma obowiązku odpowiedzi lub odniesienia się do

takich Komunikatów. Administrator lub osoby upoważnione przez Administratora mają prawo do korzystania z

Komunikatów w ramach standardowych procesów biznesowych.

2. Wszelkie Komunikaty wysyłane lub publikowane na stronie Sklepu internetowego 99NET nie będą naruszać

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych

osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami

współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego

99NET, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron.

3. Administrator uprawniony jest do usuwania ze Sklepu Internetowego 99NET Komunikatów sprzecznych z

prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub

postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze usunięcia Komunikatów zamieszczonych przez Klienta,

Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji w Sklepie

Internetowym 99NET.

4. Sklep Internetowy 99NET nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Komunikatów. Administrator

nie gwarantuje, iż zamieszczone Komunikaty będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu

Internetowego 99NET i nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Użytkownika lub Klienta.

5. Administrator, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania

Komunikatów zamieszczonych przez Klientów lub Użytkowników w Sklepie Internetowym 99NET. W przypadku

gdy którykolwiek z Komunikatów zamieszczonych w Sklepie Internetowym 99NET narusza powszechnie

obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub Regulamin, należy

poinformować o tym Administratora, wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Komunikat

w ramach Sklepu Internetowego 99NET oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany

Komunikat naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady

współżycia społecznego lub Regulamin, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Komunikatu

osobom trzecim.

6. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego 99NET mogą być zgłaszane Administratorowi na

adres email: pomoc@99NET.pl Zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania

zgłoszenia przez Administratora.

Odpowiedzialność

1. Treści zawarte na stronie Sklepu Internetowego 99NET są takie jakimi Klient lub Użytkownik je widzi, bez

gwarancji co do możliwości sprzedaży, przydatności do określonego celu lub braku naruszenia praw

własności intelektualnej. Zakres praw i obowiązków Administratora w odniesieniu do produktów i usług wynika

z umów, na podstawie których zostały one dostarczone lub zaoferowane Administratorowi. Żadne treści

zawarte na Stronie nie mogą być uważane za zmianę takich umów. Administrator nie ponosi

odpowiedzialności i nie gwarantuje prawidłowości i kompletności materiałów, oprogramowania lub usług na

stronie Sklepu Internetowego 99NET. Administrator może w dowolnym momencie, bez powiadomienia,

wprowadzać zmiany do treści i usług przedstawionych na stronie Sklepu Internetowego 99NET, jak i do

produktów i cen. Informacje na stronie Sklepu Internetowego 99NET mogą ulec zmianie w zakresie ceny oraz

dostępności danego produktu.

2. Logując się na stronie Sklepu Internetowego 99NET, Klient akceptuje, że określone jego dane – takie, jak

zamówienie, cena i warunki płatności – staną się dostępne w formie elektronicznej na stronie Sklepu

Internetowego 99NET. Mimo najwyższej staranności jakiej Administrator dokłada, aby zachować

bezpieczeństwo danych na stronie Sklepu Internetowego 99NET, zawsze istnieje możliwość, że w sposób

nieuprawniony ktoś będzie w stanie uzyskać dostęp do takich informacji. Może to nastąpić na przykład

wówczas, gdy ktoś włamie się na stronę Sklepu Internetowego 99NET lub prześledzi kody logowania Klienta.

Klient przyjmuje ten fakt do wiadomości i zwalnia Administratora z wszelkiej odpowiedzialności w zakresie

szkód poniesionych przez Klienta w rezultacie ujawnienia takich informacji lub przekazania ich osobom

nieuprawnionym.

3. Ani Administrator, ani producent ani inne osoby trzecie wskazane na stronie Sklepu Internetowego 99NET nie

ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód (w tym, bez ograniczeń, szkód wynikających z

utraconych korzyści, utraty danych lub zakłócenia pracy) wskutek korzystania, niemożności korzystania lub

rezultatów korzystania ze stronie Sklepu Internetowego 99NET lub materiałów bądź informacji na niej

zawartych. Wyłączenie odpowiedzialności jest niezależne od podstawy jej powstania w tym gwarancyjnej,

kontraktowej, wynikającej z czynu niedozwolonego, działania lub zaniechania, niezależnie od świadomości lub

wiedzy o możliwości wystąpienia szkód. Jeżeli w wyniku korzystania z materiałów, informacji lub usług

zawartych na stronie Sklepu Internetowego 99NET konieczny będzie serwis lub naprawa sprzętu lub danych,

Klient poniesie wszelkie związane z tym koszty. Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa mogą

wprowadzać pewne wyłączenia co do możliwości ograniczenia odpowiedzialności, w takim przypadku

powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania.

4. Linki do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego 99NET, są

umieszczane wyłącznie dla wygody Klienta i Użytkowników. Korzystając z nich, Klient lub Użytkownicy

opuszczą Sklep Internetowy 99NET. Administrator nie sprawdza takich linkowanych stron, nie zarządza nimi i

nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich zawartość. Administrator nie jest pośrednikiem ani nie

reprezentuje administratorów takich stron, zawartych tam treści, informacji, oprogramowania lub innych

produktów bądź materiałów zawartych na tych stronach ani jakichkolwiek rezultatów, które można osiągnąć za

pomocą tych stron. Jeżeli Klient lub Użytkownicy decydują się na odwiedzanie stron internetowych osób

trzecich, do których łącza znajdują się na stronie Sklepu Internetowego 99NET, podejmuje takie działanie na

własne ryzyko.

Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego 99NET nie stanowią oferty w

rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Administrator dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego 99NET były na

najwyższym poziomie, jednakże Administrator nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności

Sklepu Internetowego 99NET w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany

sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego 99NET.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych

przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez

oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu

na komputerze Klienta lub Użytkowników, a rzeczywistym wyglądem produktu.

5. Ewentualne spory powstałe między Klientem lub Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu

przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla

siedziby Administratora.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i

organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie

krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego 99NET zmienionego

Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane

według dotychczasowych postanowień Regulaminu.